33 Cdo 1886/2010
Datum rozhodnutí: 29.06.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 1886/2010U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce K. Š., zastoupeného Mgr. Renatou Tunklovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Františkánská 7, proti žalované RHINOCEROS, akciové společnosti se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, zastoupené JUDr. Dušanem Rendlem, advokátem se sídlem v Mostě, SNP 1872, o 68.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 14 C 638/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. října 2009, č. j. 14 Co 559/2009-86, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. října 2009, č. j. 14 Co 559/2009-86, kterým byl ve věci samé potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 21. dubna 2009, č. j. 14 C 638/2004-70, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 30. 6. 2009 dále jen o. s. ř. (srovnej článek II bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř). Dovoláním zpochybněné právní otázky platnosti smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a odstoupení od smlouvy o půjčce nepatří z hlediska rozhodovací činnosti dovolacího soudu mezi ty, které dosud nebyly řešeny, a nebyly odvolacím soudem vyřešeny v rozporu s hmotným právem (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006, ze dne 4. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1254/2007, ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 5145/08, a ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1683/2007).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobci podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalované právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. června 2010
JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á, v. r. předsedkyně senátu