33 Cdo 1869/2010
Datum rozhodnutí: 18.05.2010
Dotčené předpisy: § 239 odst. 3 věta první o. s. ř., § 75b odst. 2 o. s. ř.
33 Cdo 1869/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce J. K., proti žalované České spořitelně, a. s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, o nařízení předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 2752/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. července 2009, č. j. 58 Co 279/2009-46, takto:

I. Dovolání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. července 2009, č. j. 58 Co 279/2009-46, potvrdil usnesení ze dne 21. ledna 2009, č. j. 10 Nc 2752/2009-22, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 odmítl návrh na nařízení předběžného opatření podle § 75b odst. 2 o. s. ř. a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.
Podle § 239 odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále opět jen o. s. ř. ), je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby); to neplatí, jestliže byl odmítnut návrh na předběžné opatření (§ 75a a § 75b) nebo návrh na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví (§ 78d).
Protože dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není podle zákona přípustné, dovolací soud je odmítl (§ 234b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalované v tomto stadiu řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 18. května 2010 JUDr. Blanka M o u d r á, v. r. předsedkyně senátu