33 Cdo 1853/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 239 o. s. ř.33 Cdo 1853/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce Společenství vlastníků pod Dubovkou 244 se sídlem Žandov u České Lípy, Pod Dubovkou 244, proti žalované H. J. , zastoupené JUDr. Jiřím Běleckým, advokátem se sídlem Rakovník, Dukelských hrdinů 59/II, o zaplacení 52.311 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 8 C 215/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2016, č. j. 31 Co 9/2016-137, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Praze usnesením ze dne 25. 1. 2016, č. j. 31 Co 9/2016-137, potvrdil usnesení ze dne 25. 11. 2015, č. j. 8 C 215/2014-126, jímž Okresní soud v Rakovníku zamítl návrh žalované na zrušení rozsudku pro zmeškání vydaného Okresním soudem v Rakovníku dne 17. 2. 2015 pod č. j. 8 C 215/2014-68.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Splnění předpokladů jeho přípustnosti podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), spatřuje v tom, že napadené rozhodnutí nerespektuje rozhodovací praxi dovolacího soudu , konkrétně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 33 Odo 631/2004, při řešení otázky způsobu rozhodnutí o blanketním odvolání .
Napadené rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá na vyřešení žalovanou předestřené právní otázky, a proto odkaz na rozhodnutí dovolacího soudu, od něhož se měl (podle mínění žalované) odvolací soud odchýlit, není způsobilý přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. založit. Žalovaná přehlíží, že odvolací soud své rozhodnutí založil na závěru, že žalovaná netvrdila ani nedoložila okolnosti, které by byly omluvitelným důvodem, pro který zmeškala první jednání ve věci ve smyslu § 153b odst. 4 o. s. ř.
Výhrady k postupu odvolacího soudu, kterému žalovaná vytýká, že nepřihlédl k jejímu podání ze dne 16. 12. 2015, jímž doplnila odvolání, navíc nevystihují dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř., nýbrž tvrzenou vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. K takové vadě však dovolací soud přihlíží pouze v případě, jedná-li se o dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Z výše uvedených důvodů dovolací soud dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. listopadu 2016


JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu