33 Cdo 1852/2012
Datum rozhodnutí: 30.05.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
33 Cdo 1852/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Náboženské matice se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupené Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Zelená 267, proti žalované České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 6 C 206/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 2. 2012, č.j. 21 Co 276/2010-107, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku, které vzala podáním datovaným dnem 13. 5. 2013 v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ), zastavil.
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (žalované v tomto stadiu řízení žádné náklady podle obsahu spisu nevznikly).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2013

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu