33 Cdo 1851/2012
Datum rozhodnutí: 12.12.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
33 Cdo 1851/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce JUDr. P. K. se sídlem v Děčíně I., Sládkova 449/22, insolvenčního správce dlužníka STEELMAT spol. s r. o. se sídlem v Litoměřicích, Těchobuzice 1, identifikační číslo 47051850, proti žalované PRECHEZA a. s. se sídlem v Přerově, nábřeží Dr. E. Beneše 24, identifikační číslo 26872307, zastoupené JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem se sídlem v Přerově, Čechova 2, o určení neplatnosti smluvního ujednání a odstoupení od smlouvy, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 7 C 58/2000, o dovolání dlužníka proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 25. dubna 2007, č. j. 40 Co 53/2007-278, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 25. 4. 2007, č. j. 40 Co 53/2007-278, změnil rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 24. 6. 2002, č. j. 7 C 58/2000-73, tak, že zamítl žalobu na určení, že článek XI. kupní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni uzavřené mezi obchodními společnostmi STEELMAT spol. s r. o. se sídlem v Litoměřicích, Těchobuzice 1, jako kupující, a PRECHEZA a. s. se sídlem v Přerově, nábřeží Dr. E. Beneše 24, jako prodávající, dne 23. 2. 1999 je neplatná, a že neplatné je rovněž odstoupení od této smlouvy; současně rozhodl o nákladech řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala tehdejší žalobkyně STEELMAT spol. s r. o. se sídlem v Litoměřicích, Těchobuzice 1, identifikační číslo 47051850, zastoupena advokátem, dovolání, které zůstalo nekonzumováno poté, kdy Ústavní soud České republiky nálezem ze dne 10. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 1456/11, zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 11. 10. 2010, č. j. 40 Co 53/2007-326, tak usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2011, č. j. 33 Cdo 357/2011-377, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2010, č. j. 33 Cdo 4079/2007-301.
Vyhláškou Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 2. 2011, č. j. KSUL 69 INS 2152/2011-A-3, bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka STEELMAT spol. s r. o. se sídlem v Litoměřicích, Těchobuzice 1, identifikační číslo 47051850; účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 11. 2. 2011. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 5. 2011, č. j. KSUL 69 INS 2152/2011-B-6, byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka STEELMAT spol. s r. o. v likvidaci se sídlem v Litoměřicích, Těchobuzice 1, identifikační číslo 47051850. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. P. K. se sídlem v Děčíně I., Sládkova 449/22, který se stal účastníkem řízení místo dlužníka (§ 264 zákona č. 182/2006 S., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů dále jen insolvenční zákon . Insolvenční správce podal dne 6. 11. 2012 návrh na pokračování v řízení, které bylo ze zákona přerušeno (§ 263 odst. 1 insolvenčního zákona, a podáním ze dne 6. 11. 2012, které bylo doručeno Nejvyššímu soudu ČR dne 6. 12. 2012, vzal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 25. 4. 2007, č. j. 40 Co 53/2007-278, zcela zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalobce z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. prosince 2012

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.
předsedkyně senátu