33 Cdo 1850/2017
Datum rozhodnutí: 31.05.2017
Dotčené předpisy: čl. 243 odst. b o. s. ř.33 Cdo 1850/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce V. S. , zastoupeného JUDr. Janem Bártou, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1546/24, proti žalované městské části Praha 4 , se sídlem úřadu městské části v Praze 4, Antala Staška 2059/80B, identifikační číslo 00063584, o nahrazení prohlášení vůle, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 38 C 51/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2016, č. j. 14 Co 409/2016-131, takto:

Právní moc rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2016, č. j. 14 Co 409/2016-131, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci. O d ů v o d n ě n í:

Žalovaná podala dovolání proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 29. 6. 2016, č. j. 38 C 51/2016-76, nahrazující prohlášení vůle žalované směřující k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k blíže specifikované bytové jednotce. Současně navrhla, aby dovolací soud odložil právní moc napadeného rozhodnutí.
Žalobce s odkladem právní moci dovoláním napadeného rozsudku nesouhlasil.
Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen o. s. ř. ), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.
Vzhledem k tomu, že dovolatelka je ohrožena na svých právech s ohledem na důsledky spojené se změnou v katastru nemovitostí a odklad právní moci se nedotkne poměrů jiných osob než účastníků řízení, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se odkládá právní moc rozhodnutí odvolacího soudu až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v označené věci žalovanou[§ 243 písm. b) o. s. ř.].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. května 2017

JUDr. Václav Duda
předseda senátu