33 Cdo 173/2013
Datum rozhodnutí: 28.02.2013
Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
33 Cdo 173/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně České televize se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1132/4, identifikační číslo 00027383, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Škroupova 719, proti žalovanému V. T. , s místem podnikání v Březně, Zahradní 355, identifikační číslo 49878077, zastoupenému Mgr. Marií Jandovou, advokátkou se sídlem v Chomutově, Mostecká 39, o zaplacení 10.135,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 C 122/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. června 2012, č. j. 10 Co 391/2011-33, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na nákladech dovolacího řízení 2.638,- Kč k rukám JUDr. Dalibora Kalcso, advokáta.

O d ů v o d n ě n í
Dovolání žalovaného proti v záhlaví citovanému rozhodnutí, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. května 2011, č. j. 11 C 122/2010-20, není podle § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 31. 12. 2012 (dále jen o. s. ř. ) přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000,- Kč.
Nepřípustné dovolání proto Nejvyšší soud odmítl [§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c) o. s. ř.].
Podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. je žalovaný, jehož dovolání bylo odmítnuto, povinen nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta ve výši 1.880,- Kč (§ 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 7., § 10 odst. 3, § 14 ve spojení s § 15, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z částky 458,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 21 %, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést státu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (§ 137 odst. 3 o. s. ř.), celkem 2.638,- Kč; platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 28. února 2013

JUDr. Václav D u d a, v. r.
předseda senátu