33 Cdo 169/2012
Datum rozhodnutí: 26.01.2012
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241 odst. 4 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
33 Cdo 169/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Správy služeb hlavního města Prahy, příspěvkové organizace se sídlem Praha 8, Kundratka 19, identifikační číslo: 70889660, zastoupené JUDr. Jiřím Brožem, CSc., advokátem se sídlem Praha 10, Dykova 17, proti žalované A. Ch., o zaplacení částky 105.050,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 9 C 383/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. srpna 2011, č. j. 13 Co 397/2011-88, takto : I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í : Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 23. srpna 2011, č. j. 13 Co 397/2011-88, potvrdil rozsudek pro uznání Okresního soudu v Chebu ze dne 28. března 2011, č. j. 9 C 383/2010-49, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 105.050,- Kč s úroky z prodlení ve výši 7,75% ročně z této částky od 25. 9. 2010 do zaplacení, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení.
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem.
Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žalovaná, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by měla právnické vzdělání), byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. prosince 2011, č. j. 9 C 383/2010-93, vyzvána , aby si pro dovolací řízení zvolila ve stanovené lhůtě advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně byla poučena, že když tak neučiní, bude dovolání odmítnuto. Usnesení obsahující výzvu bylo žalované doručeno dne 19. prosince 2011 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.); nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranila.
Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaná nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalované právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.
předsedkyně senátu