33 Cdo 1683/2007
Datum rozhodnutí: 29.07.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 1683/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy


ve věci žalobkyně Z. D., zastoupené advokátem, proti žalované R., akciové společnosti, zastoupené advokátem, o 68.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C 636/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. října 2006, č. j. 11 Co 99/2006-47, takto:


I. Dovolání se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne


6. října 2006, č. j. 11 Co 99/2006-47, kterým byl ve věci samé potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 12. května 2005, č. j. 17 C 636/2004-22, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá


po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř). Dovoláním zpochybněné právní otázky platnosti smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a odstoupení od smlouvy o půjčce nepatří z hlediska rozhodovací činnosti dovolacího soudu mezi ty, které by dosud nebyly řešeny a nebyly odvolacím soudem vyřešeny v rozporu s hmotným právem (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006, ze dne 4. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1254/2007, nebo ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 5145/08).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalované právo.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. července 2009


JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.


předsedkyně senátu