33 Cdo 1664/2011
Datum rozhodnutí: 27.06.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 1664/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně TEMPLUM společenské hry s. r. o., se sídlem v Praze 5, Radlická 49, proti žalované Pražské energetice, a. s., se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492, o nařízení předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 Nc 903/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2010, č.j. 70 Co 529/2010-43, takto: Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobkyně proti v záhlaví citovanému usnesení, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 9. 2010, č.j. 34 Nc 903/2010-34, jímž obvodní soud vyslovil svoji místní nepříslušnost, není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. Ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají, neboť se nejedná o žádný ze zde taxativně vyjmenovaných případů. Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61).
Nejvyšší soud proto - aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) - dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 27. června 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu