33 Cdo 1652/2008
Datum rozhodnutí: 25.02.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 1652/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. B. ,zastoupeného JUDr. Ladislavem Šoósem, advokátem se sídlem v Roudnici nad Labem, Alej 17. listopadu 985, proti žalovanému V. K. , zastoupenému JUDr. Ladislavem Tichým, advokátem se sídlem v Poděbradech, Studentská 331/II, o 125.750,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5 C 1499/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2008, č. j. 31 Co 574/2007-127, 31 Co 583/2007, takto:


I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2008, č. j. 31 Co 574/2007-127, 31 Co 583/2007, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Nymburce (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 4. června 2007, č. j. 5 C 1499/2005-85, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 2. července 2007, č. j. 5 C 1499/2005-93, v rozsahu částky 125.750,40 Kč s 8,75 % úrokem z prodlení od 14. 7. 2005 do 31. 12. 2006, s 9,5 % úrokem z prodlení od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007, s 9,75 % úrokem z prodlení od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007, s 10,5 % úrokem z prodlení od 1. 1. 2008 do 8. 1. 2008 a s úrokem z prodlení od 9. 1. 2008 do zaplacení ve výši, která odpovídá v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení v procentech součtu čísla 7 a repo sazby vyhlášené ve věstníku České národní banky ve výši platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o. s. ř. ) a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. Způsobilým dovolacím důvodem je tudíž pouze důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž lze vytýkat, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Bezcenné jsou tudíž výhrady dovolatele, že nebyl nezaměnitelně dohodnut předmět díla ani jeho cena, že žalobcem (z části) realizovaná stavba je zcela jinou kvalitou, než chtěl žalovaný podle citovaného stavebního povolení realizovat , že stavba byla provedena ze smrkového dřeva, ačkoliv měla být zhotovena ze dřeva borového, že soudy neúplně zjistily skutkový stav věci, neboť nenechaly vypracovat znalecký posudek, jenž jako jediný mohl zodpovědět otázku, co bylo vlastně dodáno a za jakou cenu, a že nebylo prokázáno, že smlouva o dílo byla uzavřena písemně. Nejde totiž o zpochybnění právního posouzení věci, nýbrž o uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř., který míří na pochybení ve zjištění skutkového stavu věci; ten ovšem přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. založit nemůže [srov. výslovné znění § 241a odst. 3 o. s. ř., omezující tento dovolací důvod na dovolání přípustná podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř.].

Z toho, co bylo shora uvedeno, je zřejmé, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští. Za této situace Nejvyššímu soudu ČR nezbylo, než je podle § 243b odst. 5 věty prvé a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnout.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobci, který by podle 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25.února 2010
JUDr. Václav D u d a , v. r.
předseda senátu