33 Cdo 1584/2008
Datum rozhodnutí: 16.03.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.
33 Cdo 1584/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně MUDr. Š. Z., zastoupené JUDr. Alenou Štumpfovou, advokátkou se sídlem Praha 6, Markétská 1, proti žalovaným 1) Musil a Musil, s. r. o. se sídlem Praha 4, Nad Údolím 150/28, 2) P. M., a 3) M. M., zastoupeným JUDr. Lenkou Vančatovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Slezská 19, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 9 C 191/2006, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2007, č. j. 22 Co 461/2007-62, takto :

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. listopadu 2007, č. j. 22 Co 461/2007-62, potvrdil rozsudek ze dne 30. května 2007, č. j. 9 C 191/2006-49, jímž Okresní soud v Mělníku nahradil projev vůle žalovaných uzavřít kupní smlouvu, kterou převedou vlastnické právo k pozemku parc. č. 234/5 o výměře 1.388 m2, v katastrálním území L., obec K. nad V., zapsanému na LV č. 1378 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště M., na žalobkyni za kupní cenu 1,318.600,- Kč, a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, které není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 30. 6. 2009 - dále jen o. s. ř. (srovnej článek II bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).
Přestože žalovaní avizují použití dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., z obsahového vylíčení dovolacích námitek vyplývá, že uplatnili výhradně dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., který však není způsobilý přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. založit (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, a usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněná v časopise Soudní judikatura pod označením SJ 132/2004 a SJ 130/2006). Námitkami, že soud nepostupoval podle § 132 o. s. ř., neboť se nevypořádal se všemi důkazy (nehodnotil je jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti z hlediska závažnosti, zákonnosti a pravdivosti), a pominul rozhodné skutečnosti, které vyšly z provedených důkazů najevo, žalovaní brojí proti skutkovým zjištěním, na nichž odvolací soud založil právní posouzení věci. Vytýkají-li nesprávné právní posouzení věci, pak pouze v tom směru, že kdyby odvolací soud přihlédl k jimi tvrzeným skutečnostem (konkrétně že v důsledku úmrtí Ing. P. M. byly zmařeny podnikatelské záměry žalované společnosti Musil a Musil, s. r. o., jejichž autorem byl zemřelý Ing. M., že žalovaný P. M. ukončil podnikání, neboť v této činnosti nebyl schopen sám pokračovat, a že žalovaná M. M., která spolu s nezletilými dětmi vstoupila do práv a povinností zemřelého manžela, preferuje v zájmu zajištění budoucnosti dětí uložení peněz v nemovitostech, neboť nikdy nepodnikala a neinvestovala, a že se podstatně snížily příjmy pozůstalé rodiny), musel by dospět k odlišnému právnímu závěru, a sice že závazek zemřelého Ing. P. M. ze smlouvy o smlouvě budoucí uzavřít se žalobkyní zamýšlenou kupní smlouvu zanikl ve smyslu § 50a odst. 3 obč. zák., a proto ani nemohl přejít na jeho právní nástupce podle § 579 obč. zák.
Lze uzavřít, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Dovolací soud je proto za použití § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalovaným právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. března 2010
JUDr. Blanka M o u d r á, v. r.
předsedkyně senátu