33 Cdo 1552/2010
Datum rozhodnutí: 27.05.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 1552/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobce P. Č. , proti žalovaným 1) Jihočeskému kraji se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2 a 2) Jihočeské vědecké knihovně se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 26-27, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. 18 C 43/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. června 2009, č. j. 8 Co 1518/2009-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. června 2009, č. j. 8 Co 1518/2009-21, jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 6. března 2009, č. j. 18 C 43/2009-11, kterým Okresní soud v Českých Budějovicích odmítl podání žalobce doručené dne 12. 1. 2009 a doplněné podáním došlým dne 6. 2. 2009.
Nejvyšší soud České republiky po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a že je přípustné podle § 239 odst. 3 o. s. ř., shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak
bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), byl vyzván usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. února 2010, č. j. 18 C 43/2009-52, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; stalo se tak poté, co usnesením téhož soudu ze dne 10. září 2009, č. j. 18 C 43/2009-31, nebylo žalobci přiznáno osvobození od placení soudních poplatků a jeho návrh na ustanovení zástupce byl zamítnut (usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. října 2009, č. j. 8 Co 2742/2009-41, bylo toto rozhodnutí potvrzeno). Dovolatel byl současně poučen o tom, že pokud této výzvě nevyhoví, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Usnesení obsahující výzvu k odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem bylo žalobci doručeno dne 3. března 2010; vytčený nedostatek do dnešního dne neodstranil.
Z výše uvedeného plyne, že přes opatření, provedená soudem prvního stupně, žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvé o. s. ř. za stavu, kdy žalovaným podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli vůči žalobci právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. května 2010

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu