33 Cdo 1487/2009
Datum rozhodnutí: 19.05.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 1487/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy


ve věci žalobkyně A. A., s. r. o., zastoupené advokátkou, proti žalované N. Š.,


o zaplacení částky 1.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 57 Ro 5452/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne


28. února 2008, č. j. 19 Co 343/2007-7, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. února 2008, č. j. 19 Co 343/2007-7, kterým byl změněn platební rozkaz Městského soudu v Brně ze dne 22. června 2007, č. j. 57 Ro 5452/2007-4, ve výroku o nákladech řízení, není přípustné (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2002, sp. zn.


29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 4/2003).


Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalované v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobkyni právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 19. května 2009

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.


předsedkyně senátu