33 Cdo 1475/2014
Datum rozhodnutí: 29.05.2014
Dotčené předpisy: čl. 236 o. s. ř. ve znění do 28.12.2013, čl. 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 1475/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně MIRACON s. r. o. se sídlem v Praze 6, Na Šťáhlavce 1555/2, identifikační číslo 27601277, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem se sídlem v Brně, Marešova 304/12, proti žalované A. Š. , o zaplacení 1.300,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 21 C 341/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 4. prosince 2013, č. j. 21 C 341/2013-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora uvedenému rozsudku Okresního soudu Plzeň-město podala žalovaná dovolání.
Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu ve znění účinném od 31. 12. 2013 (srov. čl. II. bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ) dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu , pokud to zákon připouští.
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, jímž lze napadnout výhradně rozhodnutí odvolacího soudu. Občanský soudní řád tudíž ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Tím, že žalovaná napadla dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně, opomenula uvedenou podmínku dovolacího řízení (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47/2006). Nedostatek funkční příslušnosti je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud proto podle § 104 odst. 1 věty prvé ve spojení s § 243b o. s. ř., řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 4. prosince 2013, č. j. 21 C 341/2013-38, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. května 2014
JUDr. Václav Duda
předseda senátu