33 Cdo 1428/2008
Datum rozhodnutí: 22.04.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 1428/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobců a) V. K., a b) V. K., zastoupených advokátem, proti žalovanému D. P., zastoupenému advokátem, o zaplacení 150.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi, pod sp. zn. 15 C 110/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 14. září 2005, č. j. 15 C 110/2003-143, a proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. září 2006, č. j. 30 Co 372/2006-209, takto:


Řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 14. září 2005, č. j. 15 C 110/2003-143, se zastavuje.


Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. září 2006, č. j. 30 Co 372/2006-209, se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. září 2006, č. j. 30 Co 372/2006-209, ve věci samé potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 14. září 2005, č. j. 15 C 110/2003-143, a změnil jej ve výroku o nákladech řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti rozhodnutím soudů obou stupňů podal žalovaný dovolání. Vytkl soudům obou stupňů, že dospěly k nesprávným skutkovým i právním závěrům a navrhl, aby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, jímž lze napadnout výhradně rozhodnutí odvolacího soudu. Občanský soudní řád tudíž ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud ČR proto podle § 104 odst. 1 věty prvé ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. řízení o dovolání směřujícímu proti rozsudku soudu prvního stupně zastavil (blíže srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 45/2000).


Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu je opožděné.


Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.


Jak je zřejmé z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, byl žalovanému doručen 6. 11. 2007. Podal-li žalovaný dovolání osobně u Okresního soudu v Mladé Boleslavi dne 9. 1. 2008, učinil tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, neboť ve smyslu § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k dovolání 7. leden 2008 (pondělí). Nejvyšší soud proto dovolání směřující proti rozsudku odvolacího soudu jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 věty prvé,


§ 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobci v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. dubna 2009


JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.


předsedkyně senátu