33 Cdo 1413/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 1413/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Správy služeb hlavního města Prahy, příspěvkové organizace , se sídlem Praha 8-Libeň, Kundratka 1951/19, identifikační číslo osoby 708 89 660, zastoupené JUDr. Jiřím Brožem, CSc., advokátem se sídlem Praha 10, Dykova 17, proti žalované B. G. H. , zastoupené JUDr. Blankou Dalibovou, advokátkou se sídlem Týnec na Sázavou, Klusáčkova 12, o obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 260/2010, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2014, č. j. 19 Co 361/2014-169, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na nákladech dovolacího řízení částku 2.178 Kč k rukám JUDr. Jiřího Brože, CSc., advokáta se sídlem v Praze 10, Dykova 17.

O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 10. 2014, č. j. 19 Co 361/2014-169, potvrdil usnesení ze dne 16. 7. 2014, č. j. 25 C 260/2010-142, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl žalobu na obnovu řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 260/2010 a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), neboť odvolací soud se při řešení procesní otázky, za jakých podmínek lze úspěšně napadnout žalobou na obnovu řízení rozsudek pro zmeškání, neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2005, sp. zn. 33 Odo 955/2003, ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3594/2012, ze dne 8. 10. 2009, sp. zn. 33 Cdo 4478/2007, nebo odvolacím soudem zmiňované rozhodnutí ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2959/2007).
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 12. srpna 2015

JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu