33 Cdo 1359/2008
Datum rozhodnutí: 17.06.2008
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně J. M., , proti žalovanému J. Ž., , o 1.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 71/96, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. prosince 2007, č. j. 54 Co 388/2007-41, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. prosince 2007, č. j. 54 Co 388/2007-41, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. července 2007, č. j. 25 C 71/96-34, kterým bylo rozhodnuto, že v řízení bude pokračováno s žalobkyní J. M., , když v průběhu řízení původní žalobce M. M. (manžel procesní nástupkyně) dne 17. 2. 2003 zemřel.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dne 24. 1. 2008 žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání.

Dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou (žalovaným), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. února 2008, č. j. 25 C 71/96-44, které osobně převzal dne 13. 2. 2008, vyzván, aby ve lhůtě 7 kalendářních dnů od doručení usnesení předložil soudu plnou moc advokáta, který jej bude v dovolacím řízení zastupovat a sepíše doplnění dovolání, nebo aby předložil doklad o svém právnickém vzdělání; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Žalovaný na usnesení nijak nereagoval a nedostatek právního zastoupení neodstranil.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedená opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. června 2008

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu