33 Cdo 134/2013
Datum rozhodnutí: 28.02.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
33 Cdo 134/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce M. Š. , zastoupeného Mgr. Martinem Boučkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103, proti žalovanému Mgr. O. A. P. , o 800.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 120 C 208/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 3. 2011, č.j. 21 Co 485/2010-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.463,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Martina Boučka, advokáta.

O d ů v o d n ě n í:
Žalovaný napadl dovoláním v záhlaví uvedený rozsudek v části (hodnoceno podle obsahu), jíž krajský soud potvrdil ve věci samé rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 23. 3. 2010, č.j. 120 C 208/2009-48.
Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ).
Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř.).
Při podání dovolání nebyl žalovaný zákonem stanoveným způsobem zastoupen, ani neprokázal, že je dána výjimka z tohoto pravidla.
Usnesením ze dne 12. 12. 2012, č.j. 120 C 208/2009-122, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení doložil své právnické vzdělání nebo si ve stejné lhůtě zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.
Výzvě, která mu byla doručena 19. 12. 2012, dovolatel nevyhověl. Jeho tvrzení, že diplom přiložil k dovolání, nemá oporu v obsahu spisu, z něhož se podává, že dovolání podal žalovaný osobně, jedenkrát a bez příloh.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, je povinen žalobci nahradit účelně vynaložené náklady, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení. Výši odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1 bodu 5., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 29. 2. 2012 - viz čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb., tj. částkou 10.000,- Kč. Součástí nákladů je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012 - viz čl. II vyhl. č. 486/2012) a náhrada za 21 % daň z přidané hodnoty ve výši 2.163,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 28. února 2013

JUDr. Pavel K r b e k, v. r.
předseda senátu