33 Cdo 1330/2013
Datum rozhodnutí: 31.07.2013
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.07.2012, § 237 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201233 Cdo 1330/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce K. M. , s místem podnikání v Karviné - Mizerově, Na Kopci 37/2087, zastoupeného JUDr. Richardem Mencnerem, advokátem se sídlem v Ostravě, Milíčova 1670/12, proti žalovanému M. G. , zastoupenému JUDr. Tomášem Chlebikem, advokátem se sídlem v Karviné, Karola Śliwky 621/5, o 211.839,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 65 C 104/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2012, č.j. 71 Co 289/2011-170, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný napadl dovoláním v záhlaví citovaný rozsudek, aniž výslovně uvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí odvolacího soudu napadá. Hodnoceno podle obsahu směřuje dovolání proti výroku II. rozsudku odvolacího soudu, jímž krajský soud potvrdil ve výroku I. rozsudek ze dne 9. 3. 2011, č.j. 65 C 104/2009-84, kterým Okresní soud v Karviné uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 176.087,60 Kč se specifikovanými úroky z prodlení, a dále proti části výroku III. rozsudku odvolacího soudu, jíž odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně v části jeho výroku II. tak, že žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci 35.751,40 Kč se specifikovanými úroky z prodlení.
Dovolání proti napadenému měnícímu výroku rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále též jen o.s.ř. , srov. čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), neboť dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.
Dovolání proti napadenému potvrzujícímu výroku II. rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř., a přípustnost nelze dovodit ani z § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., který ji spojuje se závěrem dovolacího soudu, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o.s.ř. se nepřihlíží (§ 237 odst. 3 o.s.ř.).
Právě uvedené je v souzené věci významné, neboť podstatnou část dovolání tvoří výhrady, které vystihují k založení přípustnosti dovolání nezpůsobilý dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 3 o.s.ř., jenž míří na pochybení soudu při zjišťování skutkového stavu věci. V rámci tohoto dovolacího důvodu žalovaný namítá, že žalobce nebyl jediným dodavatelem stavby, že M. Ch. nebyl subdodavatelem žalobce, že nebylo úmyslem účastníků uzavřít smlouvu o dílo, že žalobce mu nepředal potvrzení o převzetí objednávky a nepředal mu ani dílo, a že žalobci zaplatil 200.000,- Kč a M. Ch. 190.400,- Kč. Pokud je v dovolání argumentováno nesprávným právním posouzením věci (dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), pak pouze v tom směru, že pokud by odvolací soud nepochybil ve svých skutkových zjištěních, případně v hodnocení důkazů (které úspěšně napadnout nelze), musel by návazně dospět i k odlišnému právnímu posouzení věci.
Vzhledem k tomu, že při zvažování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. se nepřihlíží - jak bylo vyloženo výše - ani k okolnostem uplatněným dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., jsou bezcenné i zbývající námitky dovolatele, které vystihují tento dovolací důvod. Navíc tyto námitky uplatnil zejména ve vztahu k měnícímu výroku odvolacího soudu, proti němuž není dovolání - jak bylo odůvodněno výše - přípustné.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobci, který by na jejich náhradu jinak měl právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. července 2013
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu