33 Cdo 1278/2011
Datum rozhodnutí: 27.03.2013
Dotčené předpisy: čl. 107 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
33 Cdo 1278/2011U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce Ing. J. M. , proti žalované Š. Š. , zastoupené Mgr. Petrem Renthem, advokátem se sídlem v Náchodě, Karlovo náměstí 88, o zaplacení 467.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 54 C 215/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. listopadu 2010, č. j. 20 Co 494/2010-180, takto:

V dovolacím řízení bude jako s procesní nástupkyní zemřelého žalobce Ing. J. M. pokračováno s M. M. .

O d ů v o d n ě n í:
Proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal žalobce dne 7. ledna 2011 dovolání, poté dne 9. ledna 2011 zemřel.
Podle § 107 odst. 1 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.
Podle § 107 odst. 2 o. s. ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li to povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popř. ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.
Vzhledem k tomu, že žalobce ztratil za dovolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení a protože povaha projednávané věci umožňuje, aby bylo v řízení pokračováno, Nejvyšší soud ve smyslu § 243c odst. 1, § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. rozhodl, že v řízení bude místo dosavadního žalobce pokračováno s M. M., které v důsledku pravomocně skončeného dědického řízení podle zprávy soudního komisaře JUDr. Jaroslava Bálka, notáře se sídlem notářského úřadu v Trutnově, Horská 634, ze dne 22. července 2011, připadla pohledávka za žalovanou ve výši 467.000,- Kč, o niž jde v dovolacím řízení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. března 2013
JUDr. Václav D u d a
předseda senátu