33 Cdo 123/2010
Datum rozhodnutí: 27.01.2010
Dotčené předpisy: § 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 123/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně Mgr. D. K., proti žalovanému J. Č., o zaplacení 41.749,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 5 C 87/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. května 2009, č. j. 17 Co 183/2009-198, takto :

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 5. května 2009, č. j. 17 Co 183/2009-198, odmítl odvolání žalobkyně proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 26. ledna 2009, č. j. 5 C 87/2007-144, jímž soud rozhodl, že dokazování znaleckým posudkem v oboru písmoznalectví prováděno nebude , s odůvodněním, že podle § 202 odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), není odvolání proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení, přípustné.
Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, v němž odůvodňuje svůj požadavek na provedení důkazu znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví a domáhá se zrušení napadeného usnesení.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 o. s. ř. nepřichází v posuzovaném případě v úvahu, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 61/1998, případně jeho usnesení ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod označením SJ 88/1997).
Přípustnost dovolání není dána ani podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., neboť usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odmítnuto odvolání jako objektivně nepřípustné, nespadá mezi případy taxativně vyjmenované v uvedených ustanoveních (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, uveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 4704).
Nejvyšší soud proto podle § 218 písm. c/ ve spojení s § 243b odst. 5 větou první o. s. ř. dovolání odmítl.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. ledna 2010

JUDr. Blanka M o u d r á , v. r.
předsedkyně senátu