33 Cdo 12/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2011
Dotčené předpisy: § 83 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104a o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104b o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
33 Cdo 12/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce V. S. , zastoupeného JUDr. Miroslavem Pokorným, advokátem se sídlem v Praze 2, Legerova 72, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, o 1.581,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 462/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2008, č.j. 19 Co 432/2008-38, takto :


I. Dovolání se zamítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 3. 1. 2008, č.j. 11 C 462/2007-30, zastavil řízení a rozhodl o jeho nákladech. Jelikož se žalobce proti žalované stejné peněžní částky z týchž důvodů domáhá v řízení vedeném pod sp. zn. 11 C 253/2007, které bylo zahájeno již 23. 3. 2007, brání projednávání věci překážka litispendence [§ 83 odst. 1, § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.)].


Usnesením ze dne 3. 11. 2008, č.j. 19 Co 432/2008-38, Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Překážka řízení zahájeného již podle odvolacího soudu nebrání projednání a rozhodnutí věci, neboť řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 253/2007 bylo (pravomocně) podle § 104b odst. 1 o.s.ř. zastaveno; soud prvního stupně přesto rozhodl správně, protože věc náleží do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle zvláštního zákona věci správního soudnictví (§ 104b odst. 1 o.s.ř., § 4 odst. 1 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů).
Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, jímž prostřednictvím důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. oponuje tím, že otázku věcné příslušnosti v dané věci již vyřešil Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 8. 2007, č.j. Ncp 1523/2007-18.
Dovolání přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. důvodné není.
Protože vady řízení uvedené v § 242 odst. 3, větě druhé, o.s.ř. žalobce nenamítá a ze spisu se jejich existence nepodává, posuzoval dovolací soud jsa vázán dovolacím důvodem včetně jeho obsahového vymezení toliko otázku dovolatelem předestřenou.


Právní posouzení je ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy (nejen hmotného, ale o takový případ jde v souzené věci i práva procesního), jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.


Podle ustanovení § 104b odst. 1 o.s.ř. náleží-li věc do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle zvláštního zákona věci správního soudnictví, soud řízení zastaví. V usnesení o zastavení řízení musí být navrhovatel rovněž poučen o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví.
V projednávané věci z obsahu spisu vyplývá, že řízení, jehož předmětem je právo na výplatu starobního důchodu, bylo zahájeno u Krajského soudu v Plzni (sp. zn. 19 C 40/2007), který věc předložil podle § 104a odst. 2 o.s.ř. svému nadřízenému vrchnímu soudu; Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 8. 2007, č.j. Ncp 1523/2007-18, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí předmětné věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy a postoupil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 5 k dalšímu řízení (§ 104a odst. 1, 6 o.s.ř.).
Z ustanovení § 104a odst. 7 o.s.ř. vyplývá pro účastníky řízení a soudy vázanost rozhodnutím vrchního soudu o věcné příslušnosti v občanském soudním řízení; po určení věcné příslušnosti takovým usnesením nemůže být v žádném stupni řízení o dané věci otázka věcné příslušnosti znovu (z iniciativy soudu nebo námitkou účastníka) úspěšně nastolena. O takový případ však v souzené věci nejde. Žalobce přehlédl, že ustanovení § 104a odst. 7 o.s.ř. nelze použít, jde-li o zkoumání věcné příslušnosti soudů rozhodujících podle zvláštního zákona věci správního soudnictví (srov. § 104a odst. 8 o.s.ř.). Vyřešení věcné příslušnosti soudů v občanském soudním řízení (§ 104a o.s.ř.) tedy odvolacímu soudu nebránilo v postupu podle § 104b odst. 1 o.s.ř.
Lze uzavřít, že se dovolateli správnost napadeného rozhodnutí zpochybnit nepodařilo; Nejvyšší soud proto dovolání bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.) zamítl (§ 243b odst. 2, část věty před středníkem, o.s.ř.).
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. (žalované, která by měla na jejich náhradu právo, v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. května 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu