33 Cdo 1183/2010
Datum rozhodnutí: 30.03.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
33 Cdo 1183/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. S., zastoupené JUDr. Jindrou Pavlíkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Revoluční 24, proti žalovanému Ing. J. S., zastoupenému Mgr. Petrem Cilínkem, advokátem se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 18, o zaplacení částky 46.264,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 640/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
7. října 2009, č. j. 62 Co 252/2009-111, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci usnesení na nákladech dovolacího řízení částku 4.920,- Kč k rukám JUDr. Jindry Pavlíkové, advokátky se sídlem Praha 1, Revoluční 24.
O d ů v o d n ě n í :
Přípustnost dovolání žalovaného proti rozsudku ze dne 7. října 2009, č. j. 62 Co 252/2009-111, kterým Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne
21. ledna 2009, č. j. 9 C 640/2008-85, ve výroku, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 46.264,- Kč s příslušenstvím, je vyloučena podle § 237 odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. (srovnej čl. II bod 1. zákona č. 7/2009 Sb.), neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.
Jelikož dovolání není přípustné ani proti výroku, jímž odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutích a stanovisek pod R 4/2003), Nejvyšší soud je odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni vznikly náklady
v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky, které sestávají z odměny advokátky ve výši 3.800,- Kč (§ 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 4. ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a z částky 820,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 30. března 2010


JUDr. Blanka Moudrá, v. r.
předsedkyně senátu