33 Cdo 1178/2017
Datum rozhodnutí: 21.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř., § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.33 Cdo 1178/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně Simply Invest, rodinné domy s.r.o. se sídlem Karlovy Vary - Rybáře, Sedlecká 777/27, identifikační číslo osoby 289 98 731, zastoupené Mgr. Dušanem Zachem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zámecké 457/5, proti žalovanému Ing. V. K., o 1.421.759,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 15 C 175/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 1. 2015, č. j. 18 Co 198/2014-177, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Karlových Varech rozsudkem ze dne 17. 1. 2013, č. j. 15 C 175/2011-89, zastavil řízení o 72.000 Kč s příslušenstvím (výrok I.), uložil žalovanému zaplatit žalobkyni 722.871 Kč s úroky z prodlení ve výši 7,75 % p. a. od 3. 6. 2011 do zaplacení (výrok II.), zamítl žalobu o zaplacení 1.706.888,50 Kč s příslušenstvím (výrok III.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok IV.).
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 21. 1. 2015, č. j. 18 Co 198/2014-177, odmítl odvolání žalovaného proti výroku II. rozsudku soudu prvního stupně (výrok I.), rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v části výroku III., jíž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 1.008.000 Kč (výrok II.) a zrušil jej v části výroku III., jíž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 698.888,50 Kč, a ve výroku IV. a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Rozsudek odvolacího soudu ve výrocích II. a III. napadl žalovaný dovoláním, které vzal podáním, došlým soudu prvního stupně dne 11. 4. 2016, zcela zpět.
Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013; dále jen o. s. ř. (srovnej čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. března 2017 JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu