33 Cdo 1059/2009
Datum rozhodnutí: 31.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 1059/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré a ve věci žalobkyně ve věci žalobkyně České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, adresa pro doručování Územní pracoviště Brno, Orlí 27, Brno, proti žalovanému J. K. , zastoupenému Mgr. Pavlem Dvořákem, advokátem se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Strojírenská 2269/36, o zaplacení 27.941,76 Kč, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 60/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. listopadu 2008, č. j. 15 Co 371/2007-37, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. listopadu 2008, č. j. 15 Co 371/2007-37, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 27. července 2007, č. j. 12 C 60/2007-21, tak, že žaloba o zaplacení částky 27.941,76 Kč se zamítá, je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění do 30. 6. 2009 dále jen o. s. ř. (srovnej článek II bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.), je však zjevně bezdůvodné.

Žalobkyně předkládá dovolacímu přezkumu otázku aplikace § 3 odst. 1 občanského zákoníku ve věcech vrácení příspěvku (a jeho příslušenství) na individuální bytovou výstavbu podle smlouvy uzavřené na základě vyhlášky č. 136/1985 Sb., která byla v typově totožných věcech, jejichž byla vždy účastníkem, již dovolacím soudem vyřešena (srovnej rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2009, sp. zn. 33 Cdo 754/2007, ze dne 30. června 2010, sp. zn. 33 Cdo 2111/2008, ze dne 25.února 2010, sp. zn. 33 Cdo 2410/2008 a ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 33 Cdo 866/2010).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobkyně je zjevně bezdůvodné; dovolací soud je proto podle § 243b odst. 1 a 5 věty prvé a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalovanému, který by podle 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není o pravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2010

JUDr. Václav D u d a, v. r.
předseda senátu