33 Cdo 1058/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201433 Cdo 1058/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně Z. V. , proti žalované Mgr. S. K. , o 96.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 C 231/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, ze dne 28. 6. 2016, č.j. 11 Co 272/2016-75, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 5. 2016, č.j. 17 C 231/2014-68, kterým žalované nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které soud prvního stupně předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí. Nejvyšší soud vrátil spis soudu prvního stupně s tím, že je potřeba dovolatelku vyzvat k odstranění nedostatku povinného zastoupení.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 1. 2017, č.j. 17 C 231/2014-92, žalovanou vyzval, aby si ve lhůtě sedmi dnů od doručení zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Usnesení bylo dovolatelce doručeno 8. 2. 2017.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o.s.ř. ) vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. dubna 2017
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu