33 Cdo 1051/2010
Datum rozhodnutí: 01.04.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
33 Cdo 1051/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Mgr. L. K. , proti žalované K. G. , o vrácení daru, vedené u Okresního ve Zlíně pod sp. zn. 35 C 280/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 8. října 2009, č. j. 60 Co 297/2009-142, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 27. listopadu 2008, č. j. 35 C 280/2008-92, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala určení, že je výlučnou vlastnicí domu čp. 226 na pozemku parc. č. st. 306, pozemku parc. č. st. 306 a pozemku parc. č. st. 400/42 v katastrálním území Prštné, tj. nemovitostí zapsaných na LV č. 393 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, a rozhodl o nákladech řízení.
Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně rozsudkem ze dne 8. října 2009, č. j. 60 Co 297/2009-142, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Cítí se poškozena tím, že se nemohla bránit proti nepravdivým údajům, které uvedla žalovaná ve své závěrečné řeči. Obsáhle rekapituluje předchozí řízení a vyjadřuje se ke svému vztahu k žalované.
Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem (žalobkyní), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání (kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 větě za středníkem o. s. ř.) vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.).
Protože z dovolání ani z obsahu spisu nevyplývalo, že by žalobkyně byla v dovolacím řízení zastoupena advokátem, případně že by sama měla právnické vzdělání, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 28. ledna 2010, č. j. 35 C 280/2008-153, správně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení řádné dovolání; současně ji poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Na výzvu, která jí byla doručena v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 o. s. ř. dne 14. 2. 2010, reagovala žalobkyně dne 15. 2. 2010 přípisem, v němž uvedla, že není v její moci donutit jakéhokoliv advokáta, aby během 11 dnů sepsal dovolání.
V posuzovaném případě nedošlo (přes řádnou výzvu soudu) do předložení věci dovolacímu soudu ke zhojení nedostatku povinného zastoupení dovolatelky; dovolacímu soudu proto nezbylo než řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zastavit.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně sice z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované však v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 1. dubna 2010

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á
předsedkyně senátu