33 Cdo 103/2017
Datum rozhodnutí: 30.03.2017
Dotčené předpisy: čl. 237 o. s. ř.33 Cdo 103/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce Ing. O. K. , zastoupeného JUDr. Milanem Kocourkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 802/56, proti žalovaným 1. Ing. L. E. , zastoupenému Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, a 2. L. L. , zastoupenému JUDr. Zdeňkem Felixem, advokátem se sídlem v Praze 5, Pod Akáty 101/76, o zaplacení 1.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 24 C 136/2015, o dovolání 1. žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2016, č. j. 28 Co 392/2016-166, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


V řízení o zaplacení 1.000.000,- Kč s příslušenstvím podal 1. žalovaný dne 22. 8. 2016 odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4. 8. 2016, č. j. 24 C 136/2015-117, a zároveň podáním ze dne 19. 8. 2016 požádal o přiznání osvobození od soudních poplatků z odvolání.
Usnesením ze dne 16. 9. 2016, č. j. 24 C 136/2015-150, Obvodní soud pro Prahu 4 (dále jen soud prvního stupně ) 1. žalovanému osvobození od soudních poplatků nepřiznal.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 10. 2016, č. j. 28 Co 392/2016-166, potvrdil usnesení soudu prvního stupně, neboť žalovaný věrohodně neprokázal své celkové majetkové, finanční a další poměry, soudu nedoložil, z jakých financí hradí svoji obživu, bydlení a výživné na nezletilé dítě.
Proti usnesení odvolacího soudu podal 1. žalovaný dovolání (dále též dovolatel ), které má za přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího spočívá na doposud v rozhodovací činnosti dovolacího soudu nevyřešených otázkách, konkrétně zda:
- je účastník řízení povinen při žádosti o osvobození od soudních poplatků uvádět, z jakých prostředků žije, jestliže formulář Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech takovou kolonku k vyplnění neobsahuje?
- může soud požadovat při rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků i jiné informace, než jaké jsou obsahem Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech? Na otázky, které žalovaný předkládá dovolacímu soudu, dal Nejvyšší soud již odpověď v řadě svých rozhodnutí. Tak např. v usnesení ze dne 6. 10. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1780/2016, zopakoval závěr, podle něhož je účastník povinen soudu prokázat věrohodným způsobem své poměry, které jsou rozhodné pro posouzení důvodnosti jeho žádosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu, ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2643/2013, a ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013).
V usnesení ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, navíc Nejvyšší soud akcentoval, že celkové zhodnocení všech okolností, které vypovídají o poměrech účastníka , se musí promítnout do závěru, zda účastník (vedlejší účastník) je s ohledem na své poměry schopen zaplatit soudní poplatky a nést další výdaje spojené s řízením, včetně nákladů spojených s poskytnutím právní pomoci (se zastoupením) .

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí a o nákladech bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. března 2017

JUDr. Václav Duda
předseda senátu