32 Odo 948/2003
0
Dotčené předpisy:
32 Odo 948/2003-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce Ing. V. Ch., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému M. Č., zastoupenému, advokátkou, o zaplacení 800 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 5 C 526/98, o žádosti o vydání opravného usnesení výroku II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2004, č.j. 32 Odo 948/2003 84, takto:

Ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2004, č.j. 32 Odo 948/2003 84 se část výroku JUDr. M. H., advokátky, se sídlem v P., K. č. 6 opravuje na JUDr. J. N., advokáta, se sídlem v P. 1, S. č. 51.

O d ů v o d n ě n í :

Ve smyslu § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.

Podáním ze dne 13. 4. 2004 došlým Nejvyššímu soudu dne 19. 4. 2004 upozornil Obvodní soud pro Prahu 10, že ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2004, č.j. 32 Odo 948/2003 84, došlo k záměně právního zástupce žalobce právní zástupkyní žalovaného.

Při písemném vyhotovení usnesení došlo k chybě, když ve výroku II. bylo chybně uvedeno jméno, příjmení a sídlo advokáta, k jehož rukám je žalovaný povinen zaplatit náklady dovolacího řízení. Jednalo se o zřejmou nesprávnost, neboť ve výroku II. usnesení je uvedeno, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady dovolacího řízení a ze záhlaví usnesení je zřejmé, že žalobce je zastoupen JUDr. J. N., advokátem, se sídlem v P. 1, S. č. 51. Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. dubna 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu