32 Odo 937/2004
Datum rozhodnutí: 29.09.2004
Dotčené předpisy: § 43 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 937/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně pojišťovny České republiky, proti žalovanému C. B., o zaplacení částky 11 071 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 40 C 162/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2004 č. j. 30 Co 149/2004 - 21, takto :

I. Dovolací řízení se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. dubna 2004 č. j. 30 Co 149/2004 - 21 potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 5. března 2004 č. j. 40 C 162/2003 - 17, kterým bylo odmítnuto odvolání žalovaného proti usnesení ze dne 16. ledna 2004 č. j. 40 C 162/2003 - 14, protože bylo podáno opožděně. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání.

Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.) a podání nemá náležitosti dovolání (§ 241 odst. 2 o.s.ř.) a nebylo podepsáno, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. července 2004 č. j. 40 C 162/2003 - 23, jež bylo žalovanému doručeno dne 13. července 2004, vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byl poučen o tom, že musí být zastoupen advokátem. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení usnesení a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil.

Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání mimo jiné uvedeno, z jakých důvodů se rozhodnutí napadá. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem anebo osobou uvedenou v § 21 nebo 21a a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 43 o. s. ř. předseda senátu vyzve účastníky, aby nesprávné nebo neúplné podání bylo opraveno nebo doplněno. Poučuje účastníky také, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení zastaví. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle § 43 o. s. ř. ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen o. s. ř. po novele ) předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které obsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Výše citované ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. vymezuje náležitosti dovolání, pro jejichž nedostatek nelze v řízení ve smyslu § 43 odst. 2 o. s. ř. pokračovat. Vyplývá z něj i požadavek, že dovolání musí být tímto dovolatelem sepsáno a ve smyslu § 42 odst. 4 o. s. ř. také podepsáno. Podpisem dovolatele ve smyslu posledně uvedeného paragrafu se rozumí jeho vlastnoruční podpis. Podpis na dovolání je tak podstatnou náležitostí dovolání, jejíž nedostatek brání pokračování v řízení.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 43 odst. 2 o.s.ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2004

JUDr. Kateřina Hornochová,v.r.

předsedkyně senátu