32 Odo 920/2006
Datum rozhodnutí: 29.01.2008
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně L. B., spol. s r.o., zastoupené advokátem, proti žalovanému L. F., zastoupenému advokátkou, o zaplacení částky 1 871 294,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v P. pod sp. zn. 47 Cm 168/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 14. prosince 2005 č. j. 11 Cmo 248/2005-112, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 9 014,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v P. rozsudkem ze dne 9. listopadu 2004 č. j. 47 Cm 168/2003-70 uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni částku 1 281 634,80 Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,8 % ročně od 9. září 2000 do zaplacení a smluvní pokutu ve výši 18 % ročně z částky 1 281 634,80 Kč od 9. září 2000 do zaplacení, ohledně nároku na zaplacení částky 589 660 Kč s 10% úrokem z prodlení ročně od 9. září 2000 do zaplacení, smluvní pokuty ve výši 18 % ročně z částky 589 660 Kč od 9. září 2000 do zaplacení a 2,2% úroků z prodlení ročně z částky 1 281 634,80 Kč od 9. září 2000 do zaplacení žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v P. jako soud odvolací rozsudkem ze dne 14. prosince 2005 č. j. 11 Cmo 248/2005-112 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Podáním ze dne 13. prosince 2007 vzal žalovaný dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno. Náklady žalobkyně sestávají z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši 7 500 Kč [§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif), ve znění účinném do 31. 8. 2006] a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006), při připočtení náhrady za 19% daň z přidané hodnoty ve výši 1 439,50 Kč (srov. § 137 odst. 3 o. s. ř., ve znění účinném od 1. května 2004).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně svoji povinnost, kterou mu ukládá toto usnesení, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 29. ledna 2008JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu