32 Odo 883/2002
Datum rozhodnutí: 27.08.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 883/2002-170

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně Č. s., a.s., proti žalovaným 1) L., v.o.s. v likvidaci, 2) M. Š., zast. JUDr. E. Z., advokátem, 3) J. M., zast. V. E., vyšší soudní úřednicí Krajského soudu v Hradci Králové jako opatrovnicí, 4) P. K., zast. JUDr. V. B., advokátem, o 36.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 44 Cm 326/99, o dovolání žalovaného 4) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. června 2002, č. j. 5 Cmo 375/2001 113, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 11. 4. 2001 č. j. 44 Cm 326/99 - 80 žalovaným 1), 3), a 4) uložil povinnost, aby žalobkyni zaplatili částku 36.000,- Kč s tím, že plněním jednoho z žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost ostatních, když žalovaní 3) a 4) jsou povinni plnit společně a nerozdílně. Žalobu proti žalované 2) zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 6. 2002, č. j. 5 Cmo 375/2001 - 113 rozsudek soudu prvního stupně v napadené části, tj. ve vztahu k žalovanému 4), potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný 4) dovolání, v němž uplatňuje důvody podle ust. § 241a odst. 2 písm. a), b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ) a své dovolání spatřuje přípustné podle ust. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Protože rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení a jedná se o otázku zásadního právního významu, dovolatel navrhuje rozhodnutí odvolacího soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení, popř. věc vrátit Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu prvního stupně. Nesprávnost rozhodnutí dovolatel podrobně v dovolání rozebírá.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. dospěl k závěru, že v daném případě dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. l o. s. ř.).

Dovolání je přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé (§ 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.) nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil (§ 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř.). Dovolání je dále přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Dovolání však není podle § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč.

V dané věci napadá žalovaný 4) dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto v obchodní věci o peněžitém plnění ve výši 36.000,- Kč.

Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. není tedy v této věci dovolání proti rozsudku odvolacího soudu přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného 4) podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat věcí z hlediska námitek uplatněných v dovolání.

Dovolání bylo odmítnuto, u žalobkyně však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. srpna 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu