32 Odo 695/2002
Datum rozhodnutí: 06.05.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 695/2002-111

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Hampla v právní věci žalobce: Č. d., státní organizace, proti žalovanému: M. p., a. s., zastoupenému JUDr. J. K., advokátem, o určení práva hospodaření s majetkem státu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 214/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2002, čj. 55 Co 80/2002-96, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací shora označeným rozsudkem v předmětné věci potvrdil rozsudek soudu prvního stupně Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 19. 10. 2001, čj. 7 C 214/98-83, jímž tento soud určil, že státní organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně s pozemky specifikovaných parcelních čísel, vše v katastrálním řízení M., jsou Č. d. (výrok I.) Ve výroku II. odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný, právně zastoupen, blanketní dovolání ze dne 28. 6. 2002, doručené Městskému soudu v Praze téhož dne osobně, v němž uvádí, že podává proti shora uvedeným rozsudkům odvolacího soudu i soudu prvního stupně za splnění podmínek ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání a že vzhledem k tomu, že právní zástupce žalovaného obdržel zmocnění k podání dovolání dne 28. 6. 2002 a lhůta k podání dovolání končí dne 3. 7. 2002, zdůvodnění tohoto dovolání bude zasláno soudu v nejbližší možné době a že dovolatel zároveň uvede, čeho se domáhá a o co opírá svoje tvrzení.

V následujícím doplnění a zdůvodnění dovolání, datovaném dne 16. července 2002, které došlo soudu prvního stupně dne 19. 7. 2002, dovolatel podané dovolání odůvodňuje a navrhuje, aby byly oba napadené rozsudky podle § 243b odst. 3 o. s. ř. zrušeny a věc vrácena k dalšímu řízení a novému projednání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále též o. s. ř. ) konstatoval, že podle bodu 1. a 17., hlavy I., části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se v daném případě dovolání projedná a rozhodne o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 věta první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

V posuzovaném případě, jak vyplývá též z výše uvedených skutečností, napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo doručeno dovolateli 3. 5. 2002 (ve spise č. l. 96), takže dvouměsíční lhůta pro podání dovolání (srov. ust. § 240 odst. 1 o. s. ř.) skončila dne 3. 7. 2002 (středa). Této okolnosti si byl ostatně sám dovolatel vědom, což se podává z jeho blanketního dovolání.

Vzhledem ke kogentnímu ustanovení § 241b odst. 3 věta první o. s. ř. nemohlo mít doplnění a zdůvodnění dovolání ze dne 16. 7. 2002 žádné procesněprávní účinky, stejně jako výzva soudu prvního stupně k odstranění vad dovolání, doručená dovolateli dne 17. 7. 2002 (č. l. 102), kterou soud prvního stupně učinil nadbytečně.

Dovolací soud uzavírá, že marným uplynutím lhůty k dovolání se předmětná vada dovolání stala neodstranitelnou a proto Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

O nákladech řízení o dovolání bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 3 v návaznosti na § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. Dovolání žalovaného bylo odmítnuto, žalobci však podle obsahu spisu v dovolacím řízení nevznikly náklady, na jejichž náhradu by měl právo.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. května 2003

JUDr. František Faldyna, CSc.,v .r.

předseda senátu