32 Odo 668/2006
Datum rozhodnutí: 29.11.2006
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 668/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně S. spol. s r. o., proti žalovanému A. Š., podnikateli, o zaplacení částky 12 600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 5C 196/98, o dovolání V. Š., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. června 2005, č.j. 27 Co 306/2004-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 4. prosince 2003, č.j. 5C 196/98-22, jímž Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl tak, že v řízení bude pokračováno s dědicem zemřelého A. Š., V. Š.

Usnesení odvolacího soudu napadl V. Š. podáním označeným jako odvolání , jenž však podle obsahu nemůže být než dovoláním.

Protože dovolatel nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. ledna 2006, č.j. 5 C 196/98-33, doručeným (srov. doručenku u č.l. 32 verte) dne 24. února 2006 vyzván, aby si pro podání dovolání v souzené věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal do 7 dnů jím sepsané dovolání a doložil plnou moc udělenou tomuto advokátu, a to s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však na tuto výzvu nikterak nereagoval.

Je-li dovolatelem jako v projednávané věci fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 občanského soudního řádu dále též jen o. s. ř. ].

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit (srov. § 104 odst. 2 o. s. ř.), avšak bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí. Jelikož zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes řádnou výzvu soudu prvního stupně splněna, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2006

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu