32 Odo 641/2004
Datum rozhodnutí: 28.07.2004
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce M. m. B., proti žalovaným 1) J. Š., zastoupenému, advokátkou, 2) M. T. - dříve M., zastoupené, advokátem, 3) J. V., zastoupenému, pracovnicí Městského soudu v Brně jako opatrovnicí, o zaplacení 58 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 30 C 91/99, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. září 2003 č. j. 15 Co 164/2001 - 88, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 9. září 2003 č. j. 15 Co 164/2001 - 88 změnil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 10. října 2000 č. j. 30 C 91/99 - 48 tak, že uložil prvnímu žalovanému zaplatit žalobci částku 10 000 Kč, druhé žalované uložil povinnost zaplatit žalobci částku 19 000 Kč a třetímu žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci částku 29 000 Kč a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala druhá žalovaná dovolání, v něm vytýká odvolacímu soudu nesprávné právní posouzení věci a také, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolatelka navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Brně k dalšímu řízení.Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. a k tomu oprávněným subjektem (žalovanou)) řádně zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání v dané věci směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není přípustné.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem; dovolací soud se proto vždy musí v prvé řadě zabývat jeho přípustností.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

V posuzovaném případě odvolací soud odvoláním napadený rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé změnil tak, že žalobě vyhověl.

Jde-li o rozsudek, jímž odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, je dovolání v dané věci přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. I při splnění uvedeného předpokladu přípustnosti však není dovolání přípustné, bylo-li dovoláním dotčeným výrokem rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (§ 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.).

Protože dovoláním dotčeným výrokem odvolacího soudu bylo v posuzovaném případě rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč (odvolací soud tímto výrokem rozhodl o povinnosti druhé žalované zaplatit žalobci 19 000 Kč; přípustnost dovolání z hlediska § 237 odst. 2 o. s. ř. proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o nárocích více samostatných účastníků, je třeba zkoumat ve vztahu k jednotlivým účastníkům a jejich nárokům samostatně bez ohledu na to, zda součet těchto nároků převyšuje částku 20 000 Kč) není ve smyslu ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. dovolání směřující proti tomuto výroku přípustné.Za dané procesní situace, kdy nejsou splněny předpoklady přípustnosti dovolání upravené v § 237 o. s. ř., Nejvyšší soud České republiky podle § 243b odst. 5 věty prvé o. s. ř ve spojení s § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání žalované jako nepřípustné bez jednání odmítl, aniž se jím mohl věcně zabývat.O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s . ř., neboť žalovaná nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů právo a ostatním účastníkům v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2004

JUDr. Kateřina Hornochová,v.r.

předsedkyně senátu