32 Odo 596/2004
Datum rozhodnutí: 10.03.2005
Dotčené předpisy: § 548 odst. 1 předpisu č. 513/1991Sb.
32 Odo 596/2004

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce J. M., zastoupeného, advokátkou, proti žalované S. H. K. s.r.o. (dříve T. spol. s r.o.), o zaplacení 57 670 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 C 96/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. ledna 2004, č.j. 21 Co 512/2003-48, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 6. srpna 2003, č.j. 7 C 96/2003-31, uložil žalované zaplatit žalobci částku 57 670 Kč se 4% úrokem z prodlení od 23. 9. 2002 do zaplacení; zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze zjištění, že mezi účastníky byla uzavřena v září 2002 dohoda, podle níž měl žalobce dodat žalované určenou výpočetní techniku a následně provést její propojení počítačovou sítí a žalovaná měla za provedení tohoto díla zaplatit žalobci dohodnutou cenu. Dne 12. 9. 2002 žalobce dodal žalované předmětnou výpočetní techniku, zahájil práce na propojování počítačů sítí, k dokončení prací však nedošlo, protože u žalované došlo ke krádeži části dodané výpočetní techniky. Soud v souladu s § 410 odst. 2 obch. zák. dovodil, že není možno dohodu účastníků považovat za kupní smlouvu podle § 409 a násl. obch. zák., protože závazek žalobce kromě dodání zboží zahrnoval i montáž tohoto zboží. Dospěl k závěru, že mezi účastníky byly uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo podle § 536 a násl. obč. zák., z nichž předmětem jedné bylo dodání a instalování výpočetní techniky a druhé provedení počítačové sítě, přičemž tyto smlouvy byly na sobě závislé jen tím, že počítačovou sítí měla být propojena dodaná a instalovaná výpočetní technika. Žalobce splnil své smluvní povinnosti ve smyslu § 537 a násl. obch. zák. tím, že výpočetní techniku dodal a instaloval, proto je žalovaná povinna za toto provedené dílo podle § 546 obch. zák. zaplatit dohodnutou cenu 77 670 Kč. Žalovaná zaplatila žalobci pouze 20 000 Kč, je tedy povinna zaplatit žalobci dlužnou částku 57 670 Kč a zároveň úroky z prodlení z uvedené dlužné částky podle § 369 odst. 1 obch. zák. ve spojení s nař. vlády č. 142/1994 Sb.

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 14. ledna 2004, č.j. 21 Co 512/2003-48, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu na zaplacení 57 670 Kč s příslušenstvím zamítl; zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně i odvolacím soudem. Vyšel ze stejného skutkového zjištění jako soud prvního stupně, že žalovaná si jako objednatel u žalobce objednala dílo ústně, a to dodávku výpočetní techniky, její montáž, zprovoznění a zapojení do sítě tak, aby jí tato síť v její provozovně fungovala mezi několika pracovišti. Odvolací soud dovodil, že jiný výsledek díla by ztrácel pro žalovanou smysl a účel, přičemž žalobci při takto prokázané objednávce, jakožto jediného projevu vůle - jednoho návrhu smlouvy, musel být zřejmý úmysl žalované, jaký má být výsledek díla. Na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl proto k závěru, že účastníci uzavřeli jednu smlouvu o dílo podle § 536 a násl. obch. zák., jestliže ze skutkových zjištění vyplynulo, že byl učiněn jeden návrh smlouvy, jejímž předmětem byla současně dodávka výpočetní techniky, její montáž, zprovoznění a spojení do počítačové sítě. Odvolací soud vycházeje dále ze zjištění, že žalobce podle uzavřené smlouvy o dílo výpočetní techniku žalované dodal a zahájil práce na zprovoznění počítačové sítě, které však pro krádež dodaného počítače u žalované nedokončil, uzavřel, že žalobce dosud svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém čase a místě podle § 554 odst. 1 obch. zák. nesplnil, proto se nemůže domáhat zaplacení ceny díla podle § 546 obch. zák., jelikož tato cena se nestala dosud splatnou. Podle § 548 odst. 1 obch. zák. je objednatel totiž povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla až provedením díla, jestliže ze smlouvy nebo tohoto zákona nevyplývalo něco jiného.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání z důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) a odst. 3 o. s. ř., neboť má za to, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení, jestliže vycházel ze závěru o uzavření jedné smlouvy o dílo, který nemá oporu v provedeném dokazování před soudem prvního stupně. Nesouhlasí se zjištěním soudu, že předmětem díla bylo spojení se stávající počítačovou sítí, protože u žalované žádná počítačová síť neexistovala a vybudování sítě bylo právě předmětem druhého plnění, které zejména co do ceny bylo sjednáno v rámci dlouhodobé smlouvy o poskytování softwarových služeb, a k jejímuž naplnění nedošlo pro odcizení počítače ze sídla žalované. Žalobce zdůraznil, že dílo, jehož předmětem bylo dodání výpočetní techniky s běžným programovým vybavením a jeho spuštěním, splnil předáním žalované, čímž došlo k přechodu nebezpečí škody na žalovanou a žalobci právo na zaplacení tohoto díla. Dovolatel navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu dále jen o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), řádně zastoupenou advokátkou (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a opírá se o způsobilé dovolací důvody podle § 241a odst. 2 písm. b) a odst. 3 o. s. ř., rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumal podle § 242 o. s. ř.

V průběhu dovolacího řízení došlo ke změně obchodní firmy T. spol. s r.o. na S. H. s.r.o.

Pro dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., jímž dovolatel namítá, že rozhodnutí soudu vychází ze skutkového zjištění, jež nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, nenalezl Nejvyšší soud ČR v dané věci opodstatnění.

Dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř se totiž nepojí s každou námitkou účastníka ke zjištěnému skutkovému stavu; pro dovolací řízení jsou významné jen ty námitky, jejichž obsahem je tvrzení, že skutkové zjištění, ze kterého napadené rozhodnutí vychází, nemá podle obsahu spisu v provedeném dokazování oporu v podstatné části. Tak je tomu tehdy, týká-li se skutkové zjištění skutečností, které byly významné pro skutkový závěr o věci a tím i pro posouzení věci z hlediska hmotného (případně i procesního) práva (srov. též rozhodnutí uveřejněné pod číslem 8/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Skutkové zjištění pak v provedeném dokazování nemá oporu také tehdy, neodpovídá-li výsledek hodnocení důkazů odvolacím soudem ustanovení § 132 o. s. ř., protože soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo.

Dovolací soud dospěl k závěru, že žalobce se mýlí, poukazuje-li, že skutková zjištění ohledně předmětu plnění díla, z nichž napadené rozhodnutí vychází, nemá podle obsahu spisu oporu v provedeném dokazování v podstatné části. Odvolací soud stejně jako soud prvního stupně při rozhodování vyšel ze skutkových zjištění, že žalovaná si jako objednatel u žalobce objednala dílo ústně - dodávku výpočetní techniky, její montáž, zprovoznění a zapojení do sítě tak, aby jí tato síť v její provozovně fungovala mezi několika pracovišti v její provozovně, a že žalobce výpočetní techniku žalované dodal a zahájil práce na zprovoznění počítačové sítě, které však pro krádež dodaného počítače u žalované nedokončil. Tato skutková zjištění jsou zřetelná např. z výpovědi samotného dovolatele J. M. na č.l. 29/verte, z níž vyplývá, že byl informován svým zaměstnancem Ing. K., že žalovaná požaduje dodat potřebnou výpočetní techniku s jejím následným propojením do sítě, poté učinil žalované konkrétní nabídku výpočetního zařízení s uvedením ceny, kterou žalovaná odsouhlasila, a zároveň bylo dohodnuto, že skutečně provedené práce budou fakturovány po uskutečnění dodávky; a dále pak např. z výpovědi svědka Ing. Z. K. (č.l. 27/verte a č.l. 28), který vypověděl, že žalovaná měla zájem na tom, aby jí žalobce dodal potřebnou výpočetní techniku a následně provedl propojení počítačů ve třech jejích kancelářích, síť zprovoznil a propojil s tiskárnou, a že on jako pracovník žalobce měl v práci pokračovat v pondělí, neboť v uplynulém týdnu, ještě před krádeží na pracovišti žalované, nebyl nainstalován internet a nebyla propojena počítačová síť, a že nevěděl, zda se jednalo o dvě nebo jednu smlouvu, žalobce mu o těchto pracích řekl současně, pro něj to byla práce, u níž nerozlišoval, zda se jedná o jednu dodávku či dvě samostatné. Z uvedeného je zřejmé, že nelze přisvědčit dovolateli, že by skutkové zjištění, ze kterých napadené rozhodnutí vychází, a to, že současně bylo objednáno dodání výpočetní techniky, její montáž a propojení do počítačové sítě, a že žalobce pro krádež dodaného počítače na pracovišti žalované dílo nedokončil, nemělo podle obsahu spisu oporu v provedeném dokazování v podstatné části.

Jestliže z těchto skutkových zjištění učinil odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně závěr, že byla uzavřena jedna smlouva o dílo a nikoliv dvě smlouvy o dílo, jedná se o právní závěr ve věci, proto se dovolací soud dále zabýval uplatněným dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Nesprávným právním posouzením věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. je pochybení soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, tedy případ, kdy byl skutkový stav posouzen podle jiného právního předpisu, než který měl být správně použit, nebo byl-li sice aplikován správně určený právní předpis, ale soud jej nesprávně interpretoval (vyložil nesprávně podmínky obecně vyjádřené v hypotéze právní normy a v důsledku toho nesprávně aplikoval vlastní pravidlo, stanovené dispozicí právní normy).

Podle § 536 obch. zák. smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Odvolacímu soudu nelze vytknout, že by pochybil při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, jestliže na základě skutkového zjištění, že žalovaná vůči žalobci učinila jednu ústní objednávku, jediný projev vůle - jeden návrh smlouvy, jejímž předmětem byla současně dodávka výpočetní techniky, montáž a propojení do počítačové sítě tak, aby jí tato síť sloužila k podnikání na její provozovně mezi jednotlivými pracovišti, a žalovaná zároveň souhlasila s tím, že žalobci zaplatí za toto dílo dohodnutou cenu, dospěl k právnímu závěru, že účastníci uzavřeli podle § 536 obch zák. jednu smlouvu o dílo. Odvolací soud správně ve smyslu § 536 obch. zák. uzavřel, že žalobce jako zhotovitel se zavázal pro žalovanou jako objednatele provést jediné určité dílo spočívající v jednom plnění a zahrnující současně dodávku výpočetní techniky, její montáž a spojení do sítě, dovodil-li tak z prokázaného úmyslu žalované, který musel být žalobci znám, a to propojit jednotlivá její pracoviště počítačovou sítí se zajištěním potřebné výpočetní techniky tak, aby jí tato počítačová síť sloužila k podnikání.

Podle § 554 odst. 1 obch. zák. zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném tímto zákonem.

Podle § 546 odst. 1 obch. zák. je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě.

Podle § 548 odst. 1 obch. zák. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo tohoto zákona nevyplývá něco jiného, vzniká nárok na cenu provedením díla.

Bylo-li soudem zjištěno, že žalobce dosud svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém čase a místě podle § 554 odst. 1 obch. zák. nesplnil a z obsahu spisu se nepodává, že by žalobce od smlouvy v důsledku změny okolností na straně žalované, způsobené krádeží počítače, jež byl potřebný k dokončení díla, od smlouvy odstoupil, odvolací soud správně uzavřel, že žalobce se nemůže domáhat zaplacení ceny díla podle § 546 obch. zák., protože tato cena se dosud nestala splatnou, když podle § 548 odst. 1 obch. zák. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla až provedením díla, nevyplývalo-li ze smlouvy nebo tohoto zákona něco jiného.

Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Protože nebylo zjištěno a ani dovolatelem tvrzeno, že by rozsudek odvolacího soudu byl postižen takovými vadami, Nejvyšší soud České republiky, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.), dovolání žalobce podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zamítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšný žalobce nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně 10. března 2005

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu