32 Odo 554/2006
Datum rozhodnutí: 14.06.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 554/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně M., spol. s r.o., proti žalovanému V. B., o zaplacení 11.346,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 17 C 48/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. ledna 2004 č.j. 13 Co 318/2003-56, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. ledna 2004 č.j. 13 Co 318/2003-56 připustil, aby na místo žalobkyně O., spol. s r.o. vstoupila do řízení nabyvatelka práva obchodní společnost M., spol. s r.o. V odvolacím řízení uplatnila žalobkyně O., spol. s r.o. procesní nástupnictví, když navrhla, aby na její místo do řízení vstoupila nabyvatelka práva společnost M., spol. s r.o., která souhlasila se vstupem do řízení. Žalobkyně současně doložila, že došlo k uzavření smlouvy o prodeji podniku uvedené společnosti. Proto odvolací soud s poukazem na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) návrhu žalobkyně vyhověl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, ve kterém namítá, že nový subjekt na straně žalobkyně řádně nedoložil své oprávnění o předmětné pohledávce. Z tohoto důvodu navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil usnesení odvolacího soudu.

Jelikož dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 9. srpna 2004 č.j. 17 C 48/2002-69, doručeným dne 13. srpna 2004 (srov. doručenku u č.l. 69 verte), vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, případně k doložení svého právnického vzdělání ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení. V soudem stanovené lhůtě dovolatel takto neučinil. Pouze přípisem ze dne 18. 8. 2004 žádal o osvobození od placení soudních poplatků. Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 26. října 2005 žalovanému nepřiznal osvobození od soudních poplatků.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která za něj jedná, přičemž notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, předloženy nebyly. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutím, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. června 2006

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu