32 Odo 548/2004
Datum rozhodnutí: 30.06.2004
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 548/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyň a) PhDr. E. T., zastoupené, advokátkou, a b) JUDr. M. K., proti žalovaným 1. K. s.r.o., zastoupené, advokátkou a 2. W. spol. s r.o., o zaplacení částky 259 922, 50 Sk, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 Cm 501/97, o dovolání druhé žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. února 2004 č. j. 5 Cmo 390/2002-80, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Olomouci usnesením ze dne 13. června 2002 č. j. 16 Cm 501/97-71 připustil, aby do řízení na straně žalovaného jako další účastník přistoupila W. spol. s r.o., se sídlem v P. 10 U., ulice P. 370, IČO: ...

K odvolání druhé žalované Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 2. února 2004 č. j. 5 Cmo 390/2002-80 usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala druhá žalovaná včas dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 6. dubna 2004 č. j. 16 Cm 501/97-87, doručeným 22. 4. 2004, vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení odstranila nedostatek povinného zastoupení; současně ji upozornil, že při nesplnění této povinnosti bude dovolací řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení ani ve stanovené lhůtě, ani později, neodstranila, ač byla o následcích nesplnění této podmínky poučena.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 104 odst. 2 poslední věty a § 243c o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyním však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. června 2004

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu