32 Odo 534/2004
Datum rozhodnutí: 09.06.2004
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 534/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Č. L., a. s., proti žalovanému J. D., o zaplacení částky 30 864,53 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 3 C 208/2003 o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2004 č. j. 29 Co 720/2003 31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. ledna 2004 č. j. 29 Co 720/2003 31 potvrdil rozsudek Okresního soudu Praha západ ze dne 21. července 2003 č. j. 3 C 208/2003 17, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 30 864,53 Kč s úrokem z prodlení 0,15% denně od 16.2.2000 do zaplacení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání.

Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.) a podání nemá náležitosti dovolání (§ 241 odst. 2 o.s.ř.), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. dubna 2004 č. j. 3 C 208/2003 - 42, jež bylo žalovanému doručeno dne 23. dubna 2004, vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byl poučen o tom, že musí být zastoupen advokátem. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 20 dnů ode dne doručení a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o.s.ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o.s.ř.(§ 243c odst. 1 o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení a nemá sám právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. června 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu