32 Odo 516/2006
Datum rozhodnutí: 14.06.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 516/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobců a) F. W., a b) H. pro z. a. d. R. a B. ú., R., proti žalované České republice, Národní památkový ústav Ústřední, o určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 14 C 11/2005, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. května 2005, č. j. 20 Co 214/2005-47, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 10. května 2005, č. j. 20 Co 214/2005-47, odmítl podle § 75a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) návrh žalobců, kterým by soud předběžným opatřením uložil katastrálnímu úřadu pro K. K. N., aby v řízení V 4393/2004 z 5. 11. 2004 o převodu vlastnictví nepokračoval na žalovanou ČR NPÚ, ani na jinou PO, FO, ČR MK, a.t.d., žalované ČR NPÚ se zakazuje nakládat s nemovitostmi, opravovat, zcizit č. p.: 2, 5, 10, 14, k. ú. R. majitelka P. s. r. o., Mgr. H. (likvidátor se zakazuje čerpat Kč z účtu v kupní smlouvě, R. z č. ú. 2241008168/5500, zdrží ČR kupní cenu) do rozsudku, žalovaná vrátí objekty, zcizený nábytek, stav. mat. ad. i Čl. V/4 KS; hned. Návrh podali žalobci současně se žalobou na určení neplatnosti kupní smlouvy. Návrh na vydání předběžného opatření je neurčitý, zejména v označení účastníků na straně žalovaných, bránil soudu pokračovat v řízení o nařízení předběžného opatření.

Usnesením ze dne 10. května 2005, č. j. 20 Cmo 24/2005-47, Krajský soud v Hradci Králové odmítl odvolání žalobců. Odvolací soud potvrdil závěr soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu na předběžné opatření, neboť ve smyslu § 75b odst. 2 o. s. ř. žalobci nesložili jistotu.

Proti usnesením odvolacího soudu podali žalobci dovolání, neboť soud prvého i druhého stupně odmítl návrh na vydání předběžného opatření bez právního opodstatnění a bez právního důvodu, čímž žalobcům vznikla další škoda. Dovolatelé uvedli, že do tří měsíců bude dovolání doplněno advokátem. Do dnešního dne však dovolatelé dovolání nedoplnili.

Dovolání v dané věci není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Proti usnesením odvolacího soudu je dovolání přípustné za podmínek stanovených v § 237 o. s. ř. , pokud bylo odvolacím soudem rozhodováno ve věci samé. O takový případ se v této věci nejedná.

Dovolání proti usnesením odvolacího soudu je dále přípustné podle § 238 o. s. ř., musí se však jednat o usnesení odvolacího soudu, kterým odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o žalobě na obnovu řízení nebo o zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí po povolení obnovy řízení. V dalších taxativně vymezených věcech (např. ve věci konkurzu a vyrovnání, ve věci výkonu rozhodnutí, apod.) je dovolání přípustné podle § 238a o. s. ř. Z žádného ustanovení (a to ani z ustanovení § 239 o. s. ř.) však nevyplývá přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání podané proti usnesení o odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Za této situace je nepochybné, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobců - aniž by se mohl věcí dále zabývat podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2006

JUDr. Kateřina Hornochová, v. r.

předsedkyně senátu