32 Odo 345/2006
Datum rozhodnutí: 23.04.2007
Dotčené předpisy:
32 Odo 345/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce Ing. J. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Ing. M. L., zastoupenému advokátkou, o zaplacení částky 841.718,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 Cm 154/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. září 2005, č. j. 2 Cmo 160/2004-55, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.575,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. září 2005, č. j. 2 Cmo 160/2004-55, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. února 2004, č. j. 25 Cm 154/2001-34, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř ) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Dovoláním byl totiž uplatněn jak vyplývá z jeho obsahu pouze dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., neboť dovolatel vytýká soudu nedostatky v procesním postupu, respektive vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolatel se neztotožňuje s názorem Vrchního soudu v Olomouci, že k prokázání poučovací povinnosti postačí odkaz na ustanovení § 119a o. s. ř. Namítá, že z obsahu spisu nevyplývá, že by byl řádně poučen, tj. že mu byl řádně sdělen obsah tohoto ustanovení. Z tohoto důvodu je přesvědčen, že nebylo řádně postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu a nebylo mu umožněno uvést rozhodující skutečnosti a důkazy.

Dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. , kterým je možno vytýkat, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, může být úspěšně použit pouze v případě, že je dovolání přípustné, tedy že dovolací soud dospěje k závěru o zásadním právním významu napadeného rozhodnutí; sám o sobě, i kdyby byl dán, přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nemůže založit.

Protože dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento opravný prostředek přípustný, dovolací soud dovolání žalovaného aniž se mohl věcí dále zabývat podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 3 o. s. ř. Náklady žalobce sestávají se sazby odměny za zastupování advokátem v částce 7.500,- Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a z paušální částky 75,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 23. dubna 2007

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu