32 Odo 340/2003
Datum rozhodnutí: 23.02.2004
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 340/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce M. K., zastoupeného, advokátkou, proti žalovanému K. R. M. L., zastoupenému , advokátem, o zaplacení částky 168 750 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 54/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. listopadu 2002 č. j. 8 co 783/2002 - 44, takto::

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 7 535 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám, advokátky.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. listopadu 2002 č. j. 8 Co 783/2002 - 44, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 12. června 2002 č. j. 17 C 54/2002 - 20, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalobce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení o zaplacení částky 168 750 Kč) ve výši 7 460 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona 30/2000Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)/ a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 23. února 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu