32 Odo 316/2005
Datum rozhodnutí: 29.03.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 316/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Jiřího Macka ve věci žalobce I. B., zastoupeného, advokátkou, proti žalované R., spol. s r. o., o zaplacení částky 1 154 740 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25/6 Cm 245/2000 (u bývalého Krajského obchodního soudu v Brně pod sp. zn. 6 Cm 245/2000), o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. července 2002 č. j. 4 Cmo 15/2001-54, takto :

I. Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Bývalý Krajský obchodní soud v Brně rozsudkem ze dne 14. září 2000 č. j. 6 Cm 245/2000-37 uložil žalované, aby zaplatila žalobci částku 1 154 740 Kč s 18% úrokem z prodlení od 1. 5. 1996 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 9. července 2002 č. j. 4 Cmo 15/2001-54 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podle části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12. 2000 - dále jen o. s. ř. ). Tak je tomu i v daném případě, kdy bylo usnesení odvolacího soudu vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31.12.2000.

Podle části dvanácté hlavy I bodu 15 zákona č. 30/2000 Sb. se totiž odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. V posuzované věci byl rozsudek soudu prvního stupně vydán dne 14. září 2000.

Skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních právních předpisů mj. znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 211, § 159 odst. 1 a § 167 odst. 2 o. s. ř. doručené usnesení, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že usnesení odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem doručení. V daném případě bylo usnesení odvolacího soudu doručeno žalobci i žalované dne 5. srpna 2002, téhož dne tedy nabylo právní moci.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. končí lhůty určené podle měsíců uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty takto stanovený na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Posledním dnem k podání dovolání bylo tedy 5. září 2002. Dovolání ze dne 30. září 2002 předané žalobcem poště k přepravě 2. října 2002 bylo tudíž opožděné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243b odst. 4 a 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí o věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2005

JUDr. Zdeněk Des,v.r.

předseda senátu