32 Odo 314/2004
Datum rozhodnutí: 21.04.2004
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 314/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně E. spol. s r. o., zastoupené, advokátem, proti žalovanému M. M., o zaplacení částky 12 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 60 Ro 157/2002, o dovolání žalovaného proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 28. února 2002 č. j. 60 Ro 157/2002 - 9 a usnesení téhož soudu ze dne 13. května 2002 č. j. 60 Ro 157/2002 - 22, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 28. února 2002 č. j. 60 Ro 157/2002 - 9 a proti usnesení téhož soudu ze dne 13. května 2002 č. j. 60 Ro 157/2002 - 22 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání žalovaného.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Novém Jičíně platebním rozkazem ze dne 28. února 2002 č. j. 60 Ro 157/2002 - 9 uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni částku 12 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši stanoveném v tomto platebním rozkaze, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Proti platebnímu rozkazu podal žalovaný odpor, který byl soudem prvního stupně usnesením ze dne 13. května 2002 č. j. 60 Ro 157/2002 - 22 odmítnut jako opožděný.

Proti shora označenému usnesení soudu prvního stupně i proti platebnímu rozkazu podal žalovaný dovolání, ve kterém se domáhá zrušení výroku o náhradě nákladů řízení.

Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (shodně srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 10/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o náhradě nákladů řízení o dovolání žalovaného je odůvodněn tím, že žalovaný nebyl v tomto řízení úspěšný a žalobkyni žádné náklady tohoto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. dubna 2004

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu