32 Odo 206/2004
Datum rozhodnutí: 23.11.2004
Dotčené předpisy: § 243a předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 206/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce L. B., zastoupeného, advokátem, proti žalovaným 1/ Č. p., a. s., 2/ S. b. d. B., o zaplacení 127 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 9 C 800/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. října 2003 č. j. 23 Co 353/2003 - 50, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. října 2003 č. j. 23 Co 353/2003 - 50 potvrdil usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 9. září 2003 č. j. 9 C 800/2003 - 45, kterým byla odmítnuta žaloba podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. s tím, že žaloba má vady, pro které nelze v řízení pokračovat. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání.

Žalovaná l) ve vyjádření k dovolání odkázala na své vyjádření k odvolání, ve kterém uvedla, že žaloba je neurčitá a nedůvodná.

Protože podání nemá náležitosti dovolání (§ 241 odst. 2 o. s. ř.) a nebylo podepsáno advokátem, který žalobce zastupoval v dovolacím řízení, byl žalobce usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. února 2004 č. j. 9 C 800/2003 - 76, jež bylo zástupci žalobce advokátu JUDr. M. F. doručeno dne 16. února 2004, vyzván k odstranění vad svého podání. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě 10 dnů a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být v dovolání mimo jiné uvedeno, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se rozhodnutí napadá; dovolání musí být sepsáno advokátem, který dovolatele v dovolacím řízení zastupuje (§ 241 odst. 2 o. s. ř.).

Podle § 43 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Výše citované ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. vymezuje náležitosti dovolání, pro jejichž nedostatek nelze v řízení ve smyslu § 43 odst. 2 o. s. ř. pokračovat. Z § 241 odst. 2 o. s. ř. vyplývá požadavek, že dovolání musí být sepsáno advokátem, který dovolatele zastupuje.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243ca § 43 odst. 2 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalovaným žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu