32 Odo 195/2003
Datum rozhodnutí: 17.04.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 195/2003-131

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce L. F., proti žalovaným 1) D. S., 2) M. P., o zaplacení 100.308,40 Kč, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 7 C 63/93, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11.dubna 2002, č.j. 27 Co 88/2000-96, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 22.11.1999, č.j. 7 C 63/93-77, kterým tento soud žalobu o zaplacení 100.308,40 Kč zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání v němž uvedl, že není pochyb o tom, že žalovaný 1) od něj deník Špígl odebíral a že svým dopisem ze dne 15.6.1992 uznal svůj dluh nejen vůči žalobci, ale i vůči dalším vydavatelům. Proti vystaveným fakturám nikdy ničeho nenamítal, avšak žalobou uplatněné faktury již neuhradil. Navrhoval dále provedení dalších důkazů k prokázání svých tvrzení.

Podle bodu 17. , hlavy I. části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb. , který se mění a doplňuje zákon.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř. ) ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (podle o.s.ř. ve znění účinném před 1.1.2001). O takový případ jde i v souzené věci, neboť odvolací soud rozhodoval o odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně vydaného před 1.1.2001 a postupoval tak podle dosavadních předpisů.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle odstavce 2, nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Vzhledem k výše uvedenému Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 1. července 2002, č.j. 7 C 63/93-102, doručeným mu 16. července 2002, dovolatele vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení. Poučil ji rovněž, jak má uvedený nedostatek odstranit, a jelikož jím podané dovolání neobsahovalo zákonné náležitosti (§ 42 odst. 4 o.s.ř.), poskytl mu též poučení o tom, jaké obecné náležitosti musí dovolání obsahovat. Dále dovolatelku upozornil, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení zhojen, bude dovolací řízení zastaveno. Soudem určená lhůta pro zvolení si zástupce z řad advokátů uplynula žalobci marně.

Usnesením ze dne 5. listopadu 2002, č.j. 7 C 63/93-120, přiznal Okresní soud ve Znojmě žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení v plném rozsahu. V návaznosti na to jej pak usnesením ze dne 29. ledna 2003, č.j. 7 C 63/96-125 vyzval ke sdělení, zda žádá o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 3. února 2003. Stanovená lhůta uplynula marně.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu Okresního soudu ve Znojmě do dnešního dne nedošlo, a dovolatel (přes poučení) nevyužil ani práva žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně 17. dubna 2003

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu