32 Odo 1660/2005
Datum rozhodnutí: 26.01.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 1660/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Dagmar Novotné ve věci žalobce Dipl. Phys. T. D., proti žalované V. D., spol. s r.o., o zaplacení částky 160 806,58 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 21 Ro 292/2005, o dovolání žalované proti platebnímu rozkazu Okresního soudu ve Vyškově ze dne 19. srpna 2005 č. j. 21 Ro 292/2005-51, takto:

I. Řízení o dovolání žalované proti platebnímu rozkazu Okresního soudu ve Vyškově ze dne 19. srpna 2005 č. j. 21 Ro 292/2005-51 se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o dovolání částku 7 232,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Z. M., advokátky.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Vyškově platebním rozkazem ze dne 19. srpna 2005 č. j. 21 Ro 292/2005-51 žalované uložil, aby do patnácti dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatila žalobci částku 160 806,58 Kč s 1,5% úrokem z prodlení od 21. 5. 2005 do zaplacení a nahradila mu náklady řízení, anebo aby podala v téže lhůtě proti tomuto platebnímu rozkazu odpor. Proti platebnímu rozkazu podala žalovaná odpor, který byl soudem prvního stupně usnesením ze dne 22. listopadu 2005 č. j. 21 Ro 292/2005-85 odmítnut jako opožděný.

Proti platebnímu rozkazu podala žalovaná dovolání, ve kterém se domáhá jeho zrušení, neboť má za to, že v dané věci neměl soud prvního stupně vy dat platební rozkaz, nýbrž nařídit jednání vzhledem k tomu, že předmětem řízení bylo uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. Dále poukázala na obchodněprávní charakter vztahu účastníků řízení, z čehož vyplývá, že příslušným soudem prvního stupně měl být Krajský soud v Brně.

K podanému dovolání se žalobce vyjádřil tak, že podle občanského soudního řádu není v tomto případě dovolání ani přípustné ani důvodné, a proto navrhl jeho odmítnutí.

Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (shodně srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 10/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaná nebyla v dovolacím řízení úspěšná a náklady žalobce sestávají z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši 7 157,50 Kč [§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)] a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto rozhodnutí, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 26. ledna 2006JUDr. Zdeněk D e s, v. r.

předseda senátu