32 Odo 1652/2005
Datum rozhodnutí: 23.01.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 1652/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Dagmar Novotné v právní věci žalobkyně České spořitelny, a. s., proti žalovaným 1) L. Z., 2) V. Z., 3) L. N., a 4) M. M., o zaplacení 63.350,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 8 Cm 24/2000, o dovolání třetího žalovaného L. N. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. června 2004, č. j. 1 Cmo 89/2004-55, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 28. listopadu 2003, č. j. 8 Cm 24/2000-37 připustil, aby namísto dosavadní žalobkyně České spořitelny, a. s., vstoupila do řízení L. L., W. H., M. S., Kajmanské ostrovy, ve smyslu § 107a o. s. ř.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 7. června 2004, č.j. 1 Cmo 89/2004-55 usnesení Krajského soudu potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný 3) L. Z. dovolání, aniž uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů ho napadá.

Jelikož dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 6. května 2005, č.j. 8 Cm 24/2000-59, doručeným dne 13. května 2005 (srov. doručenku na č.l. 59 verte), vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě do 30 dnů od doručení usnesení. V soudem stanovené lhůtě dovolatel reagoval na výzvu soudu sdělením s tím, že předkládá opětovně předložené doklady.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která za něj jedná, přičemž notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, předloženy nebyly. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje) rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. ledna 2006

JUDr. Kateřina Hornochová,v.r.

předsedkyně senátu