32 Odo 1598/2006
Datum rozhodnutí: 29.11.2006
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 1598/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně H. K., proti žalovaným 1. Š. D., a 2. K. J., o zaplacení částky 27 300 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 C 77/94, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. září 2005 č. j. 28 Co 112/2001-138, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Vyškově rozsudkem ze dne 13. října 2000 č. j. 6 C 77/94-108 uložil žalovaným zaplatit žalobkyni částku 27 300 Kč se 16,5% úrokem z prodlení od 15. 5. 1992 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání prvého žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 14. září 2005 č. j. 28 Co 112/2001-138 rozsudek soudu prvního stupně ve vztahu k prvému žalovanému co do částky 27 300 Kč se 16% úrokem z prodlení od 15. 5. 1992 do zaplacení a ve výroku o náhradě nákladů řízení potvrdil, změnil výrok, kterým bylo prvému žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni 0,5% úrok z prodlení z částky 27 300 Kč od 15. 5. 1992 do zaplacení tak, že se žaloba v tomto rozsahu zamítá, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali prvý žalovaný a druhý žalovaný dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyli zastoupeni advokátem podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně oba vyzval usnesením z dne 15. září 2006, doručeným prvému žalovanému postupem podle § 46 odst. 3 o. s. ř. dne 19. 9. 2006 a druhému žalovanému postupem podle § 46 odst. 3 a § 50c odst. 4 o. s. ř. dne 2. 10. 2006, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranili nedostatek povinného zastoupení; současně oba žalované upozornil, že při nesplnění uvedených povinnosti bude dovolací řízení zastaveno.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 - dále jen o. s. ř. ). Tak je tomu i v daném případě, kdy bylo usnesení odvolacího soudu vydáno po řízení provedeném podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000.

Podle části dvanácté hlavy I bodu 15 zákona č. 30/2000 Sb. se totiž odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. V posuzované věci byl rozsudek soudu prvního stupně vydán dne 13. října 2000.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení prvého žalovaného, ani druhého žalovaného, nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání žalovaných prokazující nebyly předloženy. Žalovaní pak nedostatek povinného zastoupení ani ve stanovené lhůtě, ani později neodstranili, ač byli o následcích nesplnění této podmínky poučeni.

Protože povinné zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c a § 104 odst. 2 poslední věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, 224 odt. 1 § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2006

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu